واحد رمضان حیدری پردون شهر قائنات مجوز 15862 + شرکت رمضان حیدری پردون

واحد صنعتی رمضان حیدری پردون کد 4020843 شهرستان قائنات آدرس قائنات-منطقه مجاز صنعتي

ردیف : 362

شماره مجوز : 15862

تاریخ مجوز : 1390/07/25

نام واحد : رمضان حیدری پردون

کدشناسایی : 4020843

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : قائنات

آدرس کارگاه : قائنات-منطقه مجاز صنعتي

تلفن کارگاه : 9155621158

آدرس دفتر مرکزی : قاين-شهرک وليعصر-خ عطار-عطار16-پ2

تلفن دفتر مرکزی : 0562522-5962

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 2028

ارزش ماشین داخلی : 976

کل کارکنان مجوزها : 3

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 15000

زیربنا به مترمربع : 90

آب مصرفی به مترمکعب : 20000

توان برق به کیلووات : 160

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 56

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : سنگ دانه بندي شده

ظرفیت اسمی : 120000.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09155621158

فاکس :

واحد گسترش صنایع قاین شهر قائنات مجوز 8389 + شرکت گسترش صنایع قاین

واحد صنعتی گسترش صنایع قاین کد 4020750 شهرستان قائنات آدرس قائنات-منطقه مجاز صنعتي

ردیف : 317

شماره مجوز : 8389

تاریخ مجوز : 1389/04/22

نام واحد : گسترش صنایع قاین

کدشناسایی : 4020750

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : قائنات

آدرس کارگاه : قائنات-منطقه مجاز صنعتي

تلفن کارگاه : 021-88693521

آدرس دفتر مرکزی : تهران-سعادت اباد علامه جنوبي خ شهيد حق طلب پ14

تلفن دفتر مرکزی : 021-22044035

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 14000

ارزش ماشین داخلی : 0

کل کارکنان مجوزها : 20

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 702

زمین به متر مربع : 24049

زیربنا به مترمربع : 2000

آب مصرفی به مترمکعب : 600

توان برق به کیلووات : 1200

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 300

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 100

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : درب وپنجره ازupvc

ظرفیت اسمی : 1200.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09126885258

فاکس :

واحد آردوالسي بسيجيان وايثارگران قائنات شهر قائنات مجوز 11907 + شرکت آردوالسي بسيجيان وايثارگران قائنات

واحد صنعتی آردوالسي بسيجيان وايثارگران قائنات کد 4005811 شهرستان قائنات آدرس قائنات-شهرک صنعتي قاين

ردیف : 116

شماره مجوز : 11907

تاریخ مجوز : 1384/08/25

نام واحد : آردوالسي بسيجيان وايثارگران قائنات

کدشناسایی : 4005811

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : قائنات

آدرس کارگاه : قائنات-شهرک صنعتي قاين

تلفن کارگاه : 0562543-3495-3825

آدرس دفتر مرکزی : قاين-خ شهيد رجايي-پ177

تلفن دفتر مرکزی : 05622225282

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 14555

ارزش ماشین داخلی : 4340

کل کارکنان مجوزها : 44

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 1450

زمین به متر مربع : 17935

زیربنا به مترمربع : 6000

آب مصرفی به مترمکعب : 12900

توان برق به کیلووات : 600

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 20

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 20

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : اردگندم نوع والسي

ظرفیت اسمی : 70000.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09151625108

فاکس :

واحد خضری الکتریک خراسان جنوبی شهر قائنات مجوز 12814 + شرکت خضری الکتریک خراسان جنوبی

واحد صنعتی خضری الکتریک خراسان جنوبی کد 4019859 شهرستان قائنات آدرس قائنات – ناحيه صنعتي خضري

ردیف : 324

شماره مجوز : 12814

تاریخ مجوز : 1389/06/28

نام واحد : خضری الکتریک خراسان جنوبی

کدشناسایی : 4019859

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : قائنات

آدرس کارگاه : قائنات – ناحيه صنعتي خضري

تلفن کارگاه :

آدرس دفتر مرکزی : قاين-خضري-ابتدای بلوار آزادگان

تلفن دفتر مرکزی : 0562-5342263

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 2000

ارزش ماشین داخلی : 400

کل کارکنان مجوزها : 5

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 10655

زیربنا به مترمربع : 705

آب مصرفی به مترمکعب : 700

توان برق به کیلووات : 150

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 0

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 18

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : سيم افشان قابل انعطاف

ظرفیت اسمی : 350.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09153014427

فاکس :

واحد پلاستیک آویژه شهر قائنات مجوز 12884 + شرکت پلاستیک آویژه

واحد صنعتی پلاستیک آویژه کد 4001465 شهرستان قائنات آدرس قاين – کيلومتر 4 جاده بيرجند-قاين

ردیف : 360

شماره مجوز : 12884

تاریخ مجوز : 1390/06/14

نام واحد : پلاستیک آویژه

کدشناسایی : 4001465

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : قائنات

آدرس کارگاه : قاين – کيلومتر 4 جاده بيرجند-قاين

تلفن کارگاه : 0561522-2054

آدرس دفتر مرکزی : خراسان رضوي-مشهد

تلفن دفتر مرکزی : 0511-7247314

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 4000

ارزش ماشین داخلی : 2400

کل کارکنان مجوزها : 9

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 3000

زیربنا به مترمربع : 1000

آب مصرفی به مترمکعب : 700

توان برق به کیلووات : 50

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 10

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : کيسه نايلون

ظرفیت اسمی : 100.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 0915162510809352160021

فاکس : قنبری

واحد علي محمد احمدي فرد شهر قائنات مجوز 86/1527 + شرکت علي محمد احمدي فرد

واحد صنعتی علي محمد احمدي فرد کد 4020309 شهرستان قائنات آدرس قائنات-شهرک صنعتي

ردیف : 244

شماره مجوز : 86/1527

تاریخ مجوز : 1387/07/30

نام واحد : علي محمد احمدي فرد

کدشناسایی : 4020309

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : قائنات

آدرس کارگاه : قائنات-شهرک صنعتي

تلفن کارگاه : 09151615412

آدرس دفتر مرکزی : قاين-بلوار بسيج-ک بسيج4

تلفن دفتر مرکزی : 0562-5433871

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 9760

ارزش ماشین داخلی : 3668

کل کارکنان مجوزها : 15

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 3996

زیربنا به مترمربع : 1908

آب مصرفی به مترمکعب : 1400

توان برق به کیلووات : 120

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 330

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 20

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : قند کله وحبه ازشکر

ظرفیت اسمی : 3000.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09151615412

فاکس :

واحد امیر فولاد قهستان شهر قائنات مجوز 22252 + شرکت امیر فولاد قهستان

واحد صنعتی امیر فولاد قهستان کد 4021740 شهرستان قائنات آدرس قائنات-شهرک صنعتي بلوار صنعت خ شبنم

ردیف : 338

شماره مجوز : 22252

تاریخ مجوز : 1389/10/29

نام واحد : امیر فولاد قهستان

کدشناسایی : 4021740

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : قائنات

آدرس کارگاه : قائنات-شهرک صنعتي بلوار صنعت خ شبنم

تلفن کارگاه : 0562-5433916-3918

آدرس دفتر مرکزی : قاين-بلوار سيمان شهر-روبروي شهرداري-طبقه فوقانی آهن امير

تلفن دفتر مرکزی : 0562522-1183

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 14935

ارزش ماشین داخلی : 4620

کل کارکنان مجوزها : 25

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 8119

زیربنا به مترمربع : 3124

آب مصرفی به مترمکعب : 200

توان برق به کیلووات : 300

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 0

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 10

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : انواع اسکلت هاي فلزي وسوله محصولات فلزي ساختماني

ظرفیت اسمی : 3000.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09155611538

فاکس :

واحد کاشی ترنج قهستان شهر قائنات مجوز 11316 + شرکت کاشی ترنج قهستان

واحد صنعتی کاشی ترنج قهستان کد 4020596 شهرستان قائنات آدرس قائنات-شهرک صنعتي

ردیف : 358

شماره مجوز : 11316

تاریخ مجوز : 1390/05/24

نام واحد : کاشی ترنج قهستان

کدشناسایی : 4020596

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : قائنات

آدرس کارگاه : قائنات-شهرک صنعتي

تلفن کارگاه : 0562-5433921-5

آدرس دفتر مرکزی : مشهد-بلوار قره ني-بيرن قره ني11و13-مجتمع سهند-پ3

تلفن دفتر مرکزی : 0511-7281221

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 18140

ارزش ماشین داخلی : 7411

کل کارکنان مجوزها : 39

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 8119

زیربنا به مترمربع : 3198

آب مصرفی به مترمکعب : 2520

توان برق به کیلووات : 200

گاز طبیعی به مترمکعب : 1500000

نفت گاز به مترمکعب : 1000

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : پخت سوم کاشي سراميک وچيني

ظرفیت اسمی : 300000.00000

نام واحد سنجش : متر مربع

همراه : 0915667589109151611496

فاکس :

واحد روح اله عباسپور اسفدن شهر قائنات مجوز 25166 + شرکت روح اله عباسپور اسفدن

واحد صنعتی روح اله عباسپور اسفدن کد 4021030 شهرستان قائنات آدرس قائنات-شهر اسفدن-کيلومتر1 جاده اسفدن-قاين

ردیف : 307

شماره مجوز : 25166

تاریخ مجوز : 1388/12/18

نام واحد : روح اله عباسپور اسفدن

کدشناسایی : 4021030

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : قائنات

آدرس کارگاه : قائنات-شهر اسفدن-کيلومتر1 جاده اسفدن-قاين

تلفن کارگاه : 9153610528

آدرس دفتر مرکزی : قاين-شهر اسفدن-منزل سراب عباسپور

تلفن دفتر مرکزی : 0562565-3663

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 2800

ارزش ماشین داخلی : 1600

کل کارکنان مجوزها : 6

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 20000

زیربنا به مترمربع : 18

آب مصرفی به مترمکعب : 20000

توان برق به کیلووات : 100

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 45

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 1

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : سنگ دانه بندي شده

ظرفیت اسمی : 100000.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09153610528

فاکس :

واحد سیمان قاین شهر قائنات مجوز 28026 + شرکت سیمان قاین

واحد صنعتی سیمان قاین کد 4002195 شهرستان قائنات آدرس قاين – کيلومتر 10 جاده بيرجند-صندوق پستي 15

ردیف : 25

شماره مجوز : 28026

تاریخ مجوز : 1373/10/05

نام واحد : سیمان قاین

کدشناسایی : 4002195

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : قائنات

آدرس کارگاه : قاين – کيلومتر 10 جاده بيرجند-صندوق پستي 15

تلفن کارگاه : 0562522-6211-13

آدرس دفتر مرکزی : تهران- بلوار کشاورز خ شهيد بهرام نادري پ26

تلفن دفتر مرکزی : 021-88956455-9

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 745014

ارزش ماشین داخلی : 357000

کل کارکنان مجوزها : 498

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 39000

زمین به متر مربع : 480000

زیربنا به مترمربع : 55000

آب مصرفی به مترمکعب : 57000

توان برق به کیلووات : 15000

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 494

نفت سیاه به مترمکعب : 77000

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : سيمان خاکستري معمولي

ظرفیت اسمی : 812500.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09122368759

فاکس :