واحد محمدامين خسروي شهر درميان مجوز 5090 + شرکت محمدامين خسروي

واحد صنعتی محمدامين خسروي کد 4007377 شهرستان درميان آدرس بيرجند – ک 10 ج اسديه – بيرحند

ردیف : 85

شماره مجوز : 5090

تاریخ مجوز : 1382/10/11

نام واحد : محمدامين خسروي

کدشناسایی : 4007377

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : درميان

آدرس کارگاه : بيرجند – ک 10 ج اسديه – بيرحند

تلفن کارگاه : 0562327-4222

آدرس دفتر مرکزی : بیرجند-پاسداران 54 پ43

تلفن دفتر مرکزی : 0561-4436830

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 1814

ارزش ماشین داخلی : 1039

کل کارکنان مجوزها : 10

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 20000

زیربنا به مترمربع : 300

آب مصرفی به مترمکعب : 20000

توان برق به کیلووات : 100

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 100

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : سنگ دانه بندي شده

ظرفیت اسمی : 76000.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09155620890

فاکس : تعطیل

واحد قند قهستان شهر درميان مجوز 85/4606 + شرکت قند قهستان

واحد صنعتی قند قهستان کد 4001654 شهرستان درميان آدرس درميان – اسدآباد

ردیف : 130

شماره مجوز : 85/4606

تاریخ مجوز : 1385/02/25

نام واحد : قند قهستان

کدشناسایی : 4001654

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : درميان

آدرس کارگاه : درميان – اسدآباد

تلفن کارگاه : 05623223421-4

آدرس دفتر مرکزی : بیرجند-نبوت9 پ30

تلفن دفتر مرکزی : 5614434320

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 105949

ارزش ماشین داخلی : 60177

کل کارکنان مجوزها : 354

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 430000

زیربنا به مترمربع : 25070

آب مصرفی به مترمکعب : 423108

توان برق به کیلووات : 700

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 750

نفت سیاه به مترمکعب : 9750

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : شکر ازچغندرقند

ظرفیت اسمی : 13115.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09155610547

فاکس :

واحد شهرداری اسدیه شهر درميان مجوز 7580 + شرکت شهرداری اسدیه

واحد صنعتی شهرداری اسدیه کد 4017017 شهرستان درميان آدرس شهرستان درمیان-شهر اسدیه – کیلومتر 5جاده طبس

ردیف : 297

شماره مجوز : 7580

تاریخ مجوز : 1388/09/09

نام واحد : شهرداری اسدیه

کدشناسایی : 4017017

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : درميان

آدرس کارگاه : شهرستان درمیان-شهر اسدیه – کیلومتر 5جاده طبس

تلفن کارگاه : 5623224583

آدرس دفتر مرکزی : بيرجند – شهرداري اسديه

تلفن دفتر مرکزی :

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 5680

ارزش ماشین داخلی : 4000

کل کارکنان مجوزها : 17

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 40000

زیربنا به مترمربع : 82

آب مصرفی به مترمکعب : 25000

توان برق به کیلووات : 320

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 160

نفت سیاه به مترمکعب : 250

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : اسفالت

ظرفیت اسمی : 300000.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09151611320باقریان

فاکس :