واحد شن و ماسه و سنگ های دانه بندی شده کویر شهر درميان مجوز 15631 + شرکت شن و ماسه و سنگ های دانه بندی شده کویر

واحد صنعتی شن و ماسه و سنگ های دانه بندی شده کویر کد 4021199 شهرستان درميان آدرس درميان کیلومتر 8 جاده اسدیه-طبس مسینا ردیف : 325 شماره مجوز : 15631 ..

ادامه مطلب

واحد محمدامين خسروي شهر درميان مجوز 5090 + شرکت محمدامين خسروي

واحد صنعتی محمدامين خسروي کد 4007377 شهرستان درميان آدرس بيرجند – ک 10 ج اسديه – بيرحند ردیف : 85 شماره مجوز : 5090 تاریخ مجوز : 138..

ادامه مطلب

واحد قند قهستان شهر درميان مجوز 85/4606 + شرکت قند قهستان

واحد صنعتی قند قهستان کد 4001654 شهرستان درميان آدرس درميان – اسدآباد ردیف : 130 شماره مجوز : 85/4606 تاریخ مجوز : 1385/02/25 نام واحد : قند قه..

ادامه مطلب

واحد شهرداری اسدیه شهر درميان مجوز 7580 + شرکت شهرداری اسدیه

واحد صنعتی شهرداری اسدیه کد 4017017 شهرستان درميان آدرس شهرستان درمیان-شهر اسدیه – کیلومتر 5جاده طبس ردیف : 297 شماره مجوز : 7580 تاریخ مجوز ..

ادامه مطلب