واحد مینای سرخ شرق شهر بیرجند مجوز + شرکت مینای سرخ شرق

واحد صنعتی مینای سرخ شرق کد شهرستان بیرجند آدرس بیرجند-شهرک صنعتی

ردیف : 385

شماره مجوز :

تاریخ مجوز : 1390/12/24

نام واحد : مینای سرخ شرق

کدشناسایی :

کد استان کارگاه (تهران = 17) :

نام شهرستان کارگاه : بیرجند

آدرس کارگاه : بیرجند-شهرک صنعتی

تلفن کارگاه :

آدرس دفتر مرکزی :

تلفن دفتر مرکزی :

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 63440

ارزش ماشین داخلی :

کل کارکنان مجوزها : 17

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو :

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار :

زمین به متر مربع :

زیربنا به مترمربع :

آب مصرفی به مترمکعب :

توان برق به کیلووات :

گاز طبیعی به مترمکعب :

نفت گاز به مترمکعب :

نفت سیاه به مترمکعب :

نفت سفید به مترمکعب :

درصد پیشرفت :

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) :

شرح کد هشت رقمی محصول : چاپ روی نایلون . نایلکس

ظرفیت اسمی :

نام واحد سنجش :

همراه : 9151613087

فاکس :

واحد محمود رضا چوبی شهر بیرجند مجوز 131/1/4093 + شرکت محمود رضا چوبی

واحد صنعتی محمود رضا چوبی کد شهرستان بیرجند آدرس بیرجند-کیلومتر 35 جاده کرمان-جنب پل 100 متری

ردیف : 387

شماره مجوز : 131/1/4093

تاریخ مجوز : 1391/02/28

نام واحد : محمود رضا چوبی

کدشناسایی :

کد استان کارگاه (تهران = 17) :

نام شهرستان کارگاه : بیرجند

آدرس کارگاه : بیرجند-کیلومتر 35 جاده کرمان-جنب پل 100 متری

تلفن کارگاه : 5623631472

آدرس دفتر مرکزی :

تلفن دفتر مرکزی :

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 2000

ارزش ماشین داخلی :

کل کارکنان مجوزها : 5

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو :

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار :

زمین به متر مربع :

زیربنا به مترمربع :

آب مصرفی به مترمکعب :

توان برق به کیلووات :

گاز طبیعی به مترمکعب :

نفت گاز به مترمکعب :

نفت سیاه به مترمکعب :

نفت سفید به مترمکعب :

درصد پیشرفت :

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) :

شرح کد هشت رقمی محصول : خاک گچ

ظرفیت اسمی : 15000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 9155621889

فاکس :

واحد علی اکبر کریم پور فرد شهر بیرجند مجوز + شرکت علی اکبر کریم پور فرد

واحد صنعتی علی اکبر کریم پور فرد کد شهرستان بیرجند آدرس بیرجند-کیلومتر 7 جاده کرمان-پیمان بار

ردیف : 372

شماره مجوز :

تاریخ مجوز : 1390/09/16

نام واحد : علی اکبر کریم پور فرد

کدشناسایی :

کد استان کارگاه (تهران = 17) :

نام شهرستان کارگاه : بیرجند

آدرس کارگاه : بیرجند-کیلومتر 7 جاده کرمان-پیمان بار

تلفن کارگاه :

آدرس دفتر مرکزی :

تلفن دفتر مرکزی :

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 19000

ارزش ماشین داخلی :

کل کارکنان مجوزها : 25

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو :

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار :

زمین به متر مربع :

زیربنا به مترمربع :

آب مصرفی به مترمکعب :

توان برق به کیلووات :

گاز طبیعی به مترمکعب :

نفت گاز به مترمکعب :

نفت سیاه به مترمکعب :

نفت سفید به مترمکعب :

درصد پیشرفت :

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) :

شرح کد هشت رقمی محصول : شن و ماسه

ظرفیت اسمی :

نام واحد سنجش :

همراه : 9151611844

فاکس : 0562-2229054-4430756