واحد علی مستشاری شهر بشرويه مجوز 25368 + شرکت علی مستشاری

واحد صنعتی علی مستشاری کد 4021391 شهرستان بشرويه آدرس بشرويه کيلومتر 5 جاده قديم رقه

ردیف : 123

شماره مجوز : 25368

تاریخ مجوز : 1384/11/11

نام واحد : علی مستشاری

کدشناسایی : 4021391

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : بشرويه

آدرس کارگاه : بشرويه کيلومتر 5 جاده قديم رقه

تلفن کارگاه : 5353224977

آدرس دفتر مرکزی : فردوس – بشرويه خ حجت منزل شخصي

تلفن دفتر مرکزی : 05353223977

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 4500

ارزش ماشین داخلی : 4100

کل کارکنان مجوزها : 8

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 20000

زیربنا به مترمربع : 50

آب مصرفی به مترمکعب : 20000

توان برق به کیلووات : 60

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 30

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : سنگ دانه بندي شده

ظرفیت اسمی : 40000.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09155350307

فاکس :

واحد کيوان کوير بشرويه شهر بشرويه مجوز 22312 + شرکت کيوان کوير بشرويه

واحد صنعتی کيوان کوير بشرويه کد 4021396 شهرستان بشرويه آدرس فردوس – بشرويه کيلومتر 8 جاده فردوس

ردیف : 96

شماره مجوز : 22312

تاریخ مجوز : 1383/10/21

نام واحد : کيوان کوير بشرويه

کدشناسایی : 4021396

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : بشرويه

آدرس کارگاه : فردوس – بشرويه کيلومتر 8 جاده فردوس

تلفن کارگاه : 5353226669

آدرس دفتر مرکزی : فردوس – بشرويه خ امام چهارراه مهدیه دفتر شرکت

تلفن دفتر مرکزی : 05353225551-2

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 1800

ارزش ماشین داخلی : 1000

کل کارکنان مجوزها : 19

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 10000

زیربنا به مترمربع : 930

آب مصرفی به مترمکعب : 5000

توان برق به کیلووات : 50

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 240

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : اجرنما پرسي

ظرفیت اسمی : 12000000.00000

نام واحد سنجش : عدد

همراه : 09151342219

فاکس :

واحد شهرداري بشرويه شهر بشرويه مجوز 8586 + شرکت شهرداري بشرويه

واحد صنعتی شهرداري بشرويه کد 4021385 شهرستان بشرويه آدرس بشرويه شهداري

ردیف : 59

شماره مجوز : 8586

تاریخ مجوز : 1379/06/10

نام واحد : شهرداري بشرويه

کدشناسایی : 4021385

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : بشرويه

آدرس کارگاه : بشرويه شهداري

تلفن کارگاه : 2200

آدرس دفتر مرکزی : بشرويه شهداري

تلفن دفتر مرکزی : 0

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 380

ارزش ماشین داخلی : 0

کل کارکنان مجوزها : 7

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 10000

زیربنا به مترمربع : 100

آب مصرفی به مترمکعب : 600

توان برق به کیلووات : 60

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 300

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : اسفالت

ظرفیت اسمی : 60000.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه :

فاکس :

واحد پرویز ارشاد شهر بشرويه مجوز 24563 + شرکت پرویز ارشاد

واحد صنعتی پرویز ارشاد کد 4021520 شهرستان بشرويه آدرس بشرويه اول جاده طبس بعد از رستوران طالبی

ردیف : 306

شماره مجوز : 24563

تاریخ مجوز : 1388/12/10

نام واحد : پرویز ارشاد

کدشناسایی : 4021520

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : بشرويه

آدرس کارگاه : بشرويه اول جاده طبس بعد از رستوران طالبی

تلفن کارگاه : 5353222860

آدرس دفتر مرکزی : فردوس بشرويه

تلفن دفتر مرکزی : 9155340319

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 1100

ارزش ماشین داخلی : 700

کل کارکنان مجوزها : 5

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 1394

زیربنا به مترمربع : 52

آب مصرفی به مترمکعب : 100

توان برق به کیلووات : 15

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 0

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 2

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : تراشکاري

ظرفیت اسمی : 200.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09155350166

فاکس :

واحد آجرسفال عمارت بشرويه شهر بشرويه مجوز 9-132 + شرکت آجرسفال عمارت بشرويه

واحد صنعتی آجرسفال عمارت بشرويه کد 4021365 شهرستان بشرويه آدرس بشرويه – خ حجت دفتر آجر سفال تلفن : 2645

ردیف : 23

شماره مجوز : 9-132

تاریخ مجوز : 1373/09/22

نام واحد : آجرسفال عمارت بشرويه

کدشناسایی : 4021365

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : بشرويه

آدرس کارگاه : بشرويه – خ حجت دفتر آجر سفال تلفن : 2645

تلفن کارگاه : 0

آدرس دفتر مرکزی : بشرويه – خ حجت دفتر آجر سفال تلفن : 2645

تلفن دفتر مرکزی : 0

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 800

ارزش ماشین داخلی : 0

کل کارکنان مجوزها : 27

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 300000

زیربنا به مترمربع : 1250

آب مصرفی به مترمکعب : 16500

توان برق به کیلووات : 300

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 10

نفت سیاه به مترمکعب : 850

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : اجرسفالي

ظرفیت اسمی : 30000000.00000

نام واحد سنجش : عدد

همراه :

فاکس :

واحد عباس صيادي شهر بشرويه مجوز 1713 + شرکت عباس صيادي

واحد صنعتی عباس صيادي کد 4021526 شهرستان بشرويه آدرس فردوسبشرويه روستاي ارسک

ردیف : 100

شماره مجوز : 1713

تاریخ مجوز : 1383/12/12

نام واحد : عباس صيادي

کدشناسایی : 4021526

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : بشرويه

آدرس کارگاه : فردوسبشرويه روستاي ارسک

تلفن کارگاه : 4021-3806

آدرس دفتر مرکزی : فردوس بشرويه ارسک کوچه شهيد رحيم پور

تلفن دفتر مرکزی : 0

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 340

ارزش ماشین داخلی : 130

کل کارکنان مجوزها : 5

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 1275

زیربنا به مترمربع : 190

آب مصرفی به مترمکعب : 1800

توان برق به کیلووات : 25

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 10

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : کفپوش سيماني -موزائيک

ظرفیت اسمی : 34.00000

نام واحد سنجش : هزار متر مربع

همراه :

فاکس :

واحد حسن نادري شهر بشرويه مجوز 28978 + شرکت حسن نادري

واحد صنعتی حسن نادري کد 4021619 شهرستان بشرويه آدرس فردوس بشرويه ناحيه صنعتي

ردیف : 152

شماره مجوز : 28978

تاریخ مجوز : 1385/11/11

نام واحد : حسن نادري

کدشناسایی : 4021619

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : بشرويه

آدرس کارگاه : فردوس بشرويه ناحيه صنعتي

تلفن کارگاه : 09155344048

آدرس دفتر مرکزی : فردوس بشرويه ميدان امام مغازه حسین نادري

تلفن دفتر مرکزی : 5353225641

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 350

ارزش ماشین داخلی : 150

کل کارکنان مجوزها : 6

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 2450

زیربنا به مترمربع : 168

آب مصرفی به مترمکعب : 1500

توان برق به کیلووات : 25

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 0

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : کفپوش سيماني -موزائيک

ظرفیت اسمی : 60000.00000

نام واحد سنجش : متر مربع

همراه : 09155344048

فاکس :

واحد پنبه پاک کني کوثرکويربشرويه شهر بشرويه مجوز 1-149 + شرکت پنبه پاک کني کوثرکويربشرويه

واحد صنعتی پنبه پاک کني کوثرکويربشرويه کد 4021371 شهرستان بشرويه آدرس فردوس – بخش بشرويه- ج رقه ک 3

ردیف : 29

شماره مجوز : 1-149

تاریخ مجوز : 1374/02/11

نام واحد : پنبه پاک کني کوثرکويربشرويه

کدشناسایی : 4021371

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : بشرويه

آدرس کارگاه : فردوس – بخش بشرويه- ج رقه ک 3

تلفن کارگاه : 5353223003

آدرس دفتر مرکزی : فردوس – بخش بشرويه- ج رقه ک 3

تلفن دفتر مرکزی : 0

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 10535

ارزش ماشین داخلی : 0

کل کارکنان مجوزها : 37

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 42000

زیربنا به مترمربع : 2515

آب مصرفی به مترمکعب : 3000

توان برق به کیلووات : 150

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 0

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : روغن خام سويا

ظرفیت اسمی : 1000.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09153340170

فاکس : تعطیل

واحد ساختماني صدرا سازه کاران شهر بشرويه مجوز 23121 + شرکت ساختماني صدرا سازه کاران

واحد صنعتی ساختماني صدرا سازه کاران کد 4021450 شهرستان بشرويه آدرس بشرویه-بلوار جهاد کشاورزی روبروی علمی کاربردی

ردیف : 103

شماره مجوز : 23121

تاریخ مجوز : 1384/02/24

نام واحد : ساختماني صدرا سازه کاران

کدشناسایی : 4021450

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : بشرويه

آدرس کارگاه : بشرویه-بلوار جهاد کشاورزی روبروی علمی کاربردی

تلفن کارگاه :

آدرس دفتر مرکزی : فردوس بشرويه بلوار انقلاب جنب نمایندگی ایساکو

تلفن دفتر مرکزی : 5353225006

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 300

ارزش ماشین داخلی : 140

کل کارکنان مجوزها : 6

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 2808

زیربنا به مترمربع : 48

آب مصرفی به مترمکعب : 2500

توان برق به کیلووات : 25

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 6

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : بلوک سقفي

ظرفیت اسمی : 300000.00000

نام واحد سنجش : عدد

همراه : 09151342136

فاکس :

واحد تعاونی تولیدی سنگ قصر کویر بشرویه شهر بشرويه مجوز 7200 + شرکت تعاونی تولیدی سنگ قصر کویر بشرویه

واحد صنعتی تعاونی تولیدی سنگ قصر کویر بشرویه کد 4021518 شهرستان بشرويه آدرس فردوس-بشرويه-ناحيه صنعتي

ردیف : 352

شماره مجوز : 7200

تاریخ مجوز : 1390/04/11

نام واحد : تعاونی تولیدی سنگ قصر کویر بشرویه

کدشناسایی : 4021518

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : بشرويه

آدرس کارگاه : فردوس-بشرويه-ناحيه صنعتي

تلفن کارگاه : 09155345378

آدرس دفتر مرکزی : فردوس بشرويه امام خميني

تلفن دفتر مرکزی : 09155347575

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 4195

ارزش ماشین داخلی : 1800

کل کارکنان مجوزها : 10

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 8708

زیربنا به مترمربع : 1381

آب مصرفی به مترمکعب : 2000

توان برق به کیلووات : 150

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 12

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : سنگبری سنگ ماربلی یا غیرگرانیتی

ظرفیت اسمی : 48000.00000

نام واحد سنجش : متر مربع

همراه : 09155345378

فاکس :