واحد رمضان حیدری پردون شهر قائنات مجوز 15862 + شرکت رمضان حیدری پردون

واحد صنعتی رمضان حیدری پردون کد 4020843 شهرستان قائنات آدرس قائنات-منطقه مجاز صنعتي ردیف : 362 شماره مجوز : 15862 تاریخ مجوز : 1390/07/25 نام واحد : رمض..

ادامه مطلب

واحد گسترش صنایع قاین شهر قائنات مجوز 8389 + شرکت گسترش صنایع قاین

واحد صنعتی گسترش صنایع قاین کد 4020750 شهرستان قائنات آدرس قائنات-منطقه مجاز صنعتي ردیف : 317 شماره مجوز : 8389 تاریخ مجوز : 1389/04/22 نام واحد : گست..

ادامه مطلب

واحد آردوالسي بسيجيان وايثارگران قائنات شهر قائنات مجوز 11907 + شرکت آردوالسي بسيجيان وايثارگران قائنات

واحد صنعتی آردوالسي بسيجيان وايثارگران قائنات کد 4005811 شهرستان قائنات آدرس قائنات-شهرک صنعتي قاين ردیف : 116 شماره مجوز : 11907 تاریخ مجوز : 1384/08/25 ..

ادامه مطلب

واحد خضری الکتریک خراسان جنوبی شهر قائنات مجوز 12814 + شرکت خضری الکتریک خراسان جنوبی

واحد صنعتی خضری الکتریک خراسان جنوبی کد 4019859 شهرستان قائنات آدرس قائنات – ناحيه صنعتي خضري ردیف : 324 شماره مجوز : 12814 تاریخ مجوز : 1389..

ادامه مطلب

واحد پلاستیک آویژه شهر قائنات مجوز 12884 + شرکت پلاستیک آویژه

واحد صنعتی پلاستیک آویژه کد 4001465 شهرستان قائنات آدرس قاين – کيلومتر 4 جاده بيرجند-قاين ردیف : 360 شماره مجوز : 12884 تاریخ مجوز : 1390/06/14 نام واحد : پلاست..

ادامه مطلب

واحد علي محمد احمدي فرد شهر قائنات مجوز 86/1527 + شرکت علي محمد احمدي فرد

واحد صنعتی علي محمد احمدي فرد کد 4020309 شهرستان قائنات آدرس قائنات-شهرک صنعتي ردیف : 244 شماره مجوز : 86/1527 تاریخ مجوز : 1387/07/30 نام واح..

ادامه مطلب

واحد امیر فولاد قهستان شهر قائنات مجوز 22252 + شرکت امیر فولاد قهستان

واحد صنعتی امیر فولاد قهستان کد 4021740 شهرستان قائنات آدرس قائنات-شهرک صنعتي بلوار صنعت خ شبنم ردیف : 338 شماره مجوز : 22252 تاریخ مجوز : 1389/..

ادامه مطلب

واحد کاشی ترنج قهستان شهر قائنات مجوز 11316 + شرکت کاشی ترنج قهستان

واحد صنعتی کاشی ترنج قهستان کد 4020596 شهرستان قائنات آدرس قائنات-شهرک صنعتي ردیف : 358 شماره مجوز : 11316 تاریخ مجوز : 1390/05/24 نام واحد : کاش..

ادامه مطلب

واحد روح اله عباسپور اسفدن شهر قائنات مجوز 25166 + شرکت روح اله عباسپور اسفدن

واحد صنعتی روح اله عباسپور اسفدن کد 4021030 شهرستان قائنات آدرس قائنات-شهر اسفدن-کيلومتر1 جاده اسفدن-قاين ردیف : 307 شماره مجوز : 25166 تاریخ مجوز : 1388/..

ادامه مطلب

واحد سیمان قاین شهر قائنات مجوز 28026 + شرکت سیمان قاین

واحد صنعتی سیمان قاین کد 4002195 شهرستان قائنات آدرس قاين – کيلومتر 10 جاده بيرجند-صندوق پستي 15 ردیف : 25 شماره مجوز : 28026 تاریخ مجوز : 1373/10/05..

ادامه مطلب