واحد ابراهیم ابراهیمی شهر فردوس مجوز 5173 + شرکت ابراهیم ابراهیمی

واحد صنعتی ابراهیم ابراهیمی کد 4021452 شهرستان فردوس آدرس فردوس-کيلومتر3 جاده سرايان

ردیف : 350

شماره مجوز : 5173

تاریخ مجوز : 1390/03/02

نام واحد : ابراهیم ابراهیمی

کدشناسایی : 4021452

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : فردوس

آدرس کارگاه : فردوس-کيلومتر3 جاده سرايان

تلفن کارگاه :

آدرس دفتر مرکزی : فردوس خ شهدا نبش ميدان شهيد صبوري

تلفن دفتر مرکزی : 5342223256

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 2400

ارزش ماشین داخلی : 250

کل کارکنان مجوزها : 20

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 20000

زیربنا به مترمربع : 800

آب مصرفی به مترمکعب : 10000

توان برق به کیلووات : 40

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 75

نفت سیاه به مترمکعب : 150

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : اجرفشاري

ظرفیت اسمی : 10000.00000

نام واحد سنجش : هزار قالب

همراه : 09151342393

فاکس :

واحد غلامرضا مرادي حسين آباد شهر فردوس مجوز 8135 + شرکت غلامرضا مرادي حسين آباد

واحد صنعتی غلامرضا مرادي حسين آباد کد 4021173 شهرستان فردوس آدرس فردوس-روستای حسین آباد

ردیف : 276

شماره مجوز : 8135

تاریخ مجوز : 1388/04/11

نام واحد : غلامرضا مرادي حسين آباد

کدشناسایی : 4021173

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : فردوس

آدرس کارگاه : فردوس-روستای حسین آباد

تلفن کارگاه : 09153139031

آدرس دفتر مرکزی : فردوس-میدان کشاورز-ابتدای 17 شهریور

تلفن دفتر مرکزی : 0534-2230811-2

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 4000

ارزش ماشین داخلی : 1600

کل کارکنان مجوزها : 20

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 50000

زیربنا به مترمربع : 2526

آب مصرفی به مترمکعب : 6000

توان برق به کیلووات : 335

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 75

نفت سیاه به مترمکعب : 1100

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : اجرفشاري

ظرفیت اسمی : 10000.00000

نام واحد سنجش : هزار قالب

همراه : 9153139031

فاکس :

واحد اربعه شهر فردوس مجوز 9-26 + شرکت اربعه

واحد صنعتی اربعه کد 4021363 شهرستان فردوس آدرس فردوس -انتهاي شاهدسه راه طبس تل:2176انتهاي خ فرهنگ ت

ردیف : 1

شماره مجوز : 9-26

تاریخ مجوز : 1360/12/22

نام واحد : اربعه

کدشناسایی : 4021363

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : فردوس

آدرس کارگاه : فردوس -انتهاي شاهدسه راه طبس تل:2176انتهاي خ فرهنگ ت

تلفن کارگاه : 5342298040

آدرس دفتر مرکزی :

تلفن دفتر مرکزی : 0

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 76

ارزش ماشین داخلی : 0

کل کارکنان مجوزها : 23

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 27000

زیربنا به مترمربع : 1650

آب مصرفی به مترمکعب : 6875

توان برق به کیلووات : 75

گاز طبیعی به مترمکعب : 6000

نفت گاز به مترمکعب : 6

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : انواع نخ پشمي الياف بلند

ظرفیت اسمی : 300.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09151342579

فاکس :

واحد تعاوني شيرين گستر تون شهر فردوس مجوز 87/6355 + شرکت تعاوني شيرين گستر تون

واحد صنعتی تعاوني شيرين گستر تون کد 4021232 شهرستان فردوس آدرس فردوس-منطقه مجاز صنعتي

ردیف : 229

شماره مجوز : 87/6355

تاریخ مجوز : 1387/03/22

نام واحد : تعاوني شيرين گستر تون

کدشناسایی : 4021232

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : فردوس

آدرس کارگاه : فردوس-منطقه مجاز صنعتي

تلفن کارگاه : 0534-2220949

آدرس دفتر مرکزی : فردوس-بلوار جمهوري اسلامي-مقابل اداره بازرگاني

تلفن دفتر مرکزی : 0534-2220949

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 284

ارزش ماشین داخلی : 206

کل کارکنان مجوزها : 6

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 200

زیربنا به مترمربع : 200

آب مصرفی به مترمکعب : 400

توان برق به کیلووات : 6

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 0

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 6

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : بسته بندي قند

ظرفیت اسمی : 1200.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09352224195

فاکس :

واحد محمدکاظم خانی شهر فردوس مجوز 16804 + شرکت محمدکاظم خانی

واحد صنعتی محمدکاظم خانی کد 4021275 شهرستان فردوس آدرس فردوس-منطقه مجاز صنعتي

ردیف : 329

شماره مجوز : 16804

تاریخ مجوز : 1389/08/17

نام واحد : محمدکاظم خانی

کدشناسایی : 4021275

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : فردوس

آدرس کارگاه : فردوس-منطقه مجاز صنعتي

تلفن کارگاه : 5342322141

آدرس دفتر مرکزی : مشهد-بلوار فردوسي-خ رسالت-رسالت1

تلفن دفتر مرکزی : 0511-7615744

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 6000

ارزش ماشین داخلی : 2800

کل کارکنان مجوزها : 12

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 4456

زیربنا به مترمربع : 1445

آب مصرفی به مترمکعب : 620

توان برق به کیلووات : 100

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 220

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 30

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : مقواازضايعات کاغذومقوا

ظرفیت اسمی : 400.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09155128234

فاکس :

واحد تعاونی تولیدی بنیان سازه فردوس شهر فردوس مجوز 19471 + شرکت تعاونی تولیدی بنیان سازه فردوس

واحد صنعتی تعاونی تولیدی بنیان سازه فردوس کد 4021169 شهرستان فردوس آدرس فردوس-ک 2 جاده سرایان

ردیف : 300

شماره مجوز : 19471

تاریخ مجوز : 1388/09/29

نام واحد : تعاونی تولیدی بنیان سازه فردوس

کدشناسایی : 4021169

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : فردوس

آدرس کارگاه : فردوس-ک 2 جاده سرایان

تلفن کارگاه :

آدرس دفتر مرکزی : فردوس-بلوار بعثت شمالي بين سميه و هدايت

تلفن دفتر مرکزی : 0534-2228099

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 3300

ارزش ماشین داخلی : 2500

کل کارکنان مجوزها : 5

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 3400

زیربنا به مترمربع : 120

آب مصرفی به مترمکعب : 11000

توان برق به کیلووات : 200

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 37

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 2

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : بتون اماده

ظرفیت اسمی : 140000.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09153040163

فاکس :

واحد فردوس فعال شهر فردوس مجوز 4-191 + شرکت فردوس فعال

واحد صنعتی فردوس فعال کد 4021369 شهرستان فردوس آدرس فردوس -شهرک صنعتي

ردیف : 36

شماره مجوز : 4-191

تاریخ مجوز : 1375/04/06

نام واحد : فردوس فعال

کدشناسایی : 4021369

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : فردوس

آدرس کارگاه : فردوس -شهرک صنعتي

تلفن کارگاه : 3734-2177-4036-0534

آدرس دفتر مرکزی : فردوس خ صنفي وصنعتي شرکت فردوس فعال

تلفن دفتر مرکزی : 3734-2177-4036-0534

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 113

ارزش ماشین داخلی : 0

کل کارکنان مجوزها : 9

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 300

زیربنا به مترمربع : 240

آب مصرفی به مترمکعب : 1375

توان برق به کیلووات : 15

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 0

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : ابگرمکن مخزن دار گازي

ظرفیت اسمی : 3000.00000

نام واحد سنجش : دستگاه

همراه :

فاکس :

واحد شهرداري فردوس شهر فردوس مجوز 18292 + شرکت شهرداري فردوس

واحد صنعتی شهرداري فردوس کد 4021380 شهرستان فردوس آدرس فردوس ک6 جاده سرایان

ردیف : 51

شماره مجوز : 18292

تاریخ مجوز : 1378/03/30

نام واحد : شهرداري فردوس

کدشناسایی : 4021380

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : فردوس

آدرس کارگاه : فردوس ک6 جاده سرایان

تلفن کارگاه : 0534-2221701-5

آدرس دفتر مرکزی :

تلفن دفتر مرکزی :

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 473

ارزش ماشین داخلی : 0

کل کارکنان مجوزها : 8

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 22500

زیربنا به مترمربع : 120

آب مصرفی به مترمکعب : 700

توان برق به کیلووات : 150

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 500

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : اسفالت

ظرفیت اسمی : 120000.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09151349773

فاکس :

واحد انارين شهر فردوس مجوز 7-86 + شرکت انارين

واحد صنعتی انارين کد 4021362 شهرستان فردوس آدرس فردوس – اسلاميه -مقابل نيروگاه برق تلفن : 2345

ردیف : 16

شماره مجوز : 7-86

تاریخ مجوز : 1371/12/15

نام واحد : انارين

کدشناسایی : 4021362

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : فردوس

آدرس کارگاه : فردوس – اسلاميه -مقابل نيروگاه برق تلفن : 2345

تلفن کارگاه : 0

آدرس دفتر مرکزی : فردوس – اسلاميه -مقابل نيروگاه برق تلفن : 2345

تلفن دفتر مرکزی : 0

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 270

ارزش ماشین داخلی : 0

کل کارکنان مجوزها : 15

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 8000

زیربنا به مترمربع : 1745

آب مصرفی به مترمکعب : 14000

توان برق به کیلووات : 100

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 80

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : رب انار

ظرفیت اسمی : 160.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09153355341

فاکس : تعطیل

واحد محمدطاهرطالبي شهر فردوس مجوز 11253 + شرکت محمدطاهرطالبي

واحد صنعتی محمدطاهرطالبي کد 4021393 شهرستان فردوس آدرس فردوس – خ صنعتي جنب تراشکاري هروي

ردیف : 65

شماره مجوز : 11253

تاریخ مجوز : 1380/08/08

نام واحد : محمدطاهرطالبي

کدشناسایی : 4021393

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : فردوس

آدرس کارگاه : فردوس – خ صنعتي جنب تراشکاري هروي

تلفن کارگاه : 2033- 8757

آدرس دفتر مرکزی : فردوس – خ صنعتي جنب تراشکاري هروي

تلفن دفتر مرکزی : 0

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 163

ارزش ماشین داخلی : 0

کل کارکنان مجوزها : 12

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 500

زیربنا به مترمربع : 300

آب مصرفی به مترمکعب : 700

توان برق به کیلووات : 25

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 12

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : تزئينات چوبي دکوراسيون

ظرفیت اسمی : 2000.00000

نام واحد سنجش : متر مربع

همراه :

فاکس :