واحد تعاوني توليدي پنبه پاک کني سپيدوش بيرجند شهر بيرجند مجوز 2306 + شرکت تعاوني توليدي پنبه پاک کني سپيدوش بيرجند

واحد صنعتی تعاوني توليدي پنبه پاک کني سپيدوش بيرجند کد 4006883 شهرستان بيرجند آدرس بيرجند – ج کرمان -ناحيه صنعتي خوسف ردیف : 52 شماره ..

ادامه مطلب